Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Chế Biến Suất Ăn Thăng Long

Km 02 Đường Thăng Long – Nội Bài – Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội

Website: www.suatanthanglong.com     Email :        [email protected]

Tel         : 043 – 8811841                                Fax : 043 – 8814104

Hotline  : 043 – 9517593

    ]